PIKA-KEHITYSPALVELUPAKETTI PKT-YRITTÄJILLE (PKP)

Yrityksillä on hyvin monenlaisia kehitystarpeita, puhtaasti tuote- ja palveluvalikoimaan  liittyen, niiden kilpailu- ja suorituskykyyn sekä viime aikoina myös kansainvälisten johtamisstandardien  muutoksen mukanaan tuomat lisävaatimukset ja ”rasitukset”. Toisaalta yrityksillä on hyvin usein ajallisia ja/tai taloudellisia rajoituksia käynnistää laajempaa koko toiminnan ja organisaation muuttamiseen tähtäävää kehitysprojektia, joten usein  tarvitaan mahdollisimman ytimekäs ja selkeä viritys- tai kehityskäynnistys, jonka jälkeen  yritys voi tavoitteidensa ja mahdollisuuksiensa mukaan edetä haluamallaan tavalla.

Asiakkaittemme toiveesta olemme tuotteistaneet PIKA-KEHITYSPALVELUPAKETTI PKT-YRITTÄJILLE- palvelun, joka seuraavassa lyhyesti kuvataan.

Pika-Kehityspalvelupaketti sisältää tiiviissä paketissa vaiheet, joiden tuloksena PKT-yritys saa riittävän tiedon tilanteestaan ja eväät joko itse tai yhdessä kanssamme kehittää ja virittää toimintansa asettamiensa tavoitteiden mukaiseksi.

TAVOITTEEN JA TOTEUTUKSEN MÄÄRITTÄMINEN – ALOITUSPALAVERI

Kun yritysjohto/omistaja on päättänyt käynnistää kehittämisen pidetään yleensä  johdon ja avainhenkilöiden kanssa aloituspalaveri, Siinä käydään olemassa olevan materiaalin, keskustelujen jne. pohjalta läpi yrityksen lähtötilanne ja tärkeimmät kehityskohteet. Samalla tutustutaan ainakin karkeasti mahdollisiin kriteeristandardeihin ja niiden vaatimuksiin sekä tehdään analysointi-/auditointivaiheen toteutussuunnitelma (alustavasti, konsultti työstää sen tämän jälkeen ja hyväksyttää johdolla).

Minimiaika aloituspalaverille on n. 0,5 pv, mutta tähän olisi hyvä varata ”osumatarkkuuden” ja tulosten varmistamiseksi yleensä 1,0 pv..

  

ANALYYSIN/AUDITOINNIN TOTEUTUS

Analyysi/auditointi toteutetaan oheisen peruskaavion mukaan yhdessä sovitun ohjelman/ aikataulun mukaan huomioiden olemassa olevat määritykset/pelisäännöt, kriteerit ja mahdollisesti henkilöstön esille tuomat asiat.

Prosessien hallinta/prosessijohtaminen, riskienhallinta ja kehittämismenettelyjen (PDCA) toimivuus käydään yleensä läpi vähintään yritystasolla (arviointi aloitetaan yleensä johtamisesta) ja pääprosesseittain. Mahdollisuuksien mukaan esimerkkejä määrityksistä, pelisäännöistä ja kriteereistä liitetään havaintomateriaaliin.

Olisi tärkeää käydä läpi vähintään kaikki pääprosessit/-toiminnot, joiden tuloksia asiakas kokee/saa ja/tai  joiden perusteella asiakas yrityksen toimintaa arvioi.  Myös tukiprosessit olisi yleensä syytä kuitenkin analysoida.

Koska asiantuntijallamme on erittäin pitkä (30 v) kokemus saadaan tuloksia nopeallakin aikataululla (2 pv), mutta tähän vaiheeseen kannattaisi panostaa, koska tämä on perusta kaikille johtopäätöksille ja kehityssuunnitelmalle. Riippuen toiminnan laajuudesta/ yritys-koosta sekä asetetuista tavoitteista tarvittava aika vaihtelee 2-5 pv..

  

RAPORTOINTI

Arvioija työstää raportin analyysin/auditoinnin aikana tekemiensä kirjausten, saamiensa dokumenttien ja muun tiedon perusteella  toimistotyönä. Raportointimalli sovitaan aloitus-palaverissa ja se voi sisältää esim.

  • ISO 9001/14001/45001 kypsyysarvioinnin
  • tiivistelmän nykytilanteesta
  • kehitysehdotukset
  • analyysin muistiinpanot

   

PALAUTE- JA SUUNNITTELUPALAVERI – TOIMENPIDESUUNNITELMA

Palaute- ja suunnittelupalaverissa käydään läpi tehty raportti ja pyritään määrittämään  yritysjohdon ja  vastuuhenkilöiden kanssa toimintasuunnitelma, mitä, kuka ja  kuinka esille tulleille asioille tehdään. Omin voimin tehtävän kehittämisen lisäksi mahdollisuutena on myös yhteistyö kanssamme (kts. alla) eri muodoissaan.

Palaute -ja suunnittelupalaveriin yleensä olisi syytä varata 1.0 pv.

   

KOULUTUS JA OHJAUS

Pitkän kokemuksemme ja mm. standardituntemuksemme (sertifiointi) pohjalta pystymme tarjoamaan koulutusta ja ohjausta/perehdytystä kriteereinä olevissa asioissa  raportin ja yrityksen tavoitteekseen asettaman toimintasuunnitelman mukaisesti.

Pitkän toiminta-aikamme aikana olemme koonneet hyvin kattavan mallimateriaalin, joka helpottaa asioiden ymmärtämistä ja soveltamista huomattavasti.

   

PIKA-KEHITYSPALVELU - YHTEENVETO

Edellä esitetyt vaiheet  tapauskohtaisesti toiminnan ja tavoitteiden/analyysin laajuudesta riippuen 

  • kestää 5-10 työpäivää
  • maksaa 4.500 – 10.000 € työn osalta + Alv + matka- ja majoituskulut sekä päivärahat

   

OPTIO – KEHITYSKONSULTOINTI

Jos yritys katsoo tarvitsevansa apua toimintasuunnitelman toteutuksessa voimme osallistua tähän erillisen sopimuksen mukaisesti joko

  • puhtaana konsulttitoimeksiantona = ohjaavana, sparraavava
  • sopimuspohjaisena toimijana määritetyssä roolissa osana organisaatiota (lyhyt tai pitempiaikainen sopimus)

  

YHTEYDENOTTO

 

Markku Kylmänen

Toimitusjohtaja/CEO

Senior business management consultant/Certification Lead Auditor  (Inspecta Certification Ltd.)

Liikkeenjohdon konsultti/Sertifioinnin pääarvioija (Inspecta Sertifiointi Oy)

MKC Finland Oy

iGrafx Business Partner

www.mkcfinland.fi

+358 45 1118844