Hyödynnä ISO 9001:2015 standardia ja johda yrityksesi menestykseen!

Käytössäsi ovat kilpailukyvyn ja menestyksen avaimet! 

Koulutuksessa käydään läpi asiakasyrityksen haluamalla painotuksella ja valinnalla standardin vaatimukset, muutokset nykyiseen 2008 versioon sekä tulkinta ja esimerkkejä, mitä vaati mukset tarkoittavat käytännössä.  

 2015 versio tulee muuttamaan hyvinkin ratkaisevasti ajatusmallia, missä liiketoiminta, yrityksen johtaminen ja laatujärjestelmä on kytkettävä yhteen yritystason johtamisjärjestelmäksi.

Olennaisimmat ajatusmalleihin liittyvät muutokset seuraavassa:

1.Johdon tulee miettiä ja arvioida (luonnollisena asiana yleisesti) yrityksen/organisaation toimintaympäristö ja sen muutokset - mitkä sisäiset ja ulkopuoliset seikat vaikuttavat ja täytyy ottaa huomioon toiminnassa

2.Laatujohtaminen ei ole enää johdon "ulkoistettavissa" vaan kaikkien johtajien ja johtamisen tasojen tulee ottaa vastuu laadunhallinnasta ja sen kautta yrityksen menestymisestä. Laatu ja laadunhallinta kuuluu myös ylimmälle johdolle!

3.Prosessimainen lähestymistapa - prosessijohtamista ja prosessien kehittämistä ja hallintaa painotetaan entistäkin selkeämmin ja laajemmin – vahvistuu

4.Tuotteen ja palvelun lainsäädännön vaatimukset ja hallinnolliset määräykset (esim. standardin mukaisuus yms.) samalla tavalla kuin ympäristö- ja turvallisuuspuolella

6.PDCA - Suunnittele - Toteuta- Arvioi - Toimi - kehitys- ja toimintamallia tulisi soveltaa prosessien ja la laadunhallintajärjestelmän kehittämisessä läpi organisaaation

7.Riskiperusteinen ajattelutapa - Risk-based Thinking – riskit ja mahdollisuudet tulee olla osana yrityksen kaiken toiminnan, prosessien ja laadunhallintajärjestelmän kehittämistä ja tulevaisuuden varmistamista

8.Organisaation tieto - Kriittistä osaamista, tieto ja tieto-taitoa tulee systemaattisesti ja suunnitelmallisesti varmistaa ja hallita, jotta yritys jatkuvasti pystyy täyttämään velvoitteensa ja pitämään asiakkaansa tyytyväisinä.

9.Sidosryhmät ja merkittävien sidosryhmien tarpeet ja odotukset pitää huomioida toiminnassa asiakastarpeita ja odotuksia vastaavasti.

10.Ulkoistettujen prosessien, tuotteiden ja palvelujen hallinnan tulee olla systemaattista ja tulosten seurannan lisäksi edellytetään liityntää yritysen laadunhallintajärjestelmään!

11.Muutosten hallintaan tulee kuulua (riskiperusteisen ajattelun mukaisesti) muutosten vaikutusten arviointi, ennakointi ja haitallisten muutosten minimointi niin toiminnassa kuin laadunhallintajärjes-telmässäkin

12.Dokumentointivaatimuksia yksinkertaistetaan/rationalisoidaan, erillistä laatukäsikirjaa ei enää vaadita - toisaalta käytännön toiminnalliset vaatimukset ja soveltamisen tehokkuuden nostaminen edellyttävät, että olipa laadunhallintajärjestelmä minkä muotoinen ja miten toteutettu tahansa, sen tulee olla toimiva ja tehokas, joten "ei asia käytännössä mihinkään" helpotu, päin vastoin.

13.Dokumentoinnin vaatimuksia muutetaan vastaamaan enemmän nykypäivää - asiakirjojen ja tallenteiden hallinnan ero pienenee, mutta käytännössä tilanne ei muutu: toimintaa ohjaavien ohjeiden jne. kuvausten hallinnan tulee toimia kuten ennenkin - toiminnan tulostiedoille asetetaan entistä huomattavasti enemmän vaatimuksia koskien niiden syntymistä ja käyttöä.

14.Sisäisen ja ulkoisen viestinnän suunnittelun tulee olla selkeää; mitä, milloin, kenelle ja miten

MKC Finland Oy:n kokemus stardardien kehittämistyössä, sertifioinnissa kaikkien johtamisstandardien pääauditoijana/Inspecta Oy sekä yli 25 vuoden konsultointikokemus mahdollistavat erittäin konkreettisen ja monipuolisen toteutusvaihtoehtojen tarjonnan – tätä hyödynnetään yrityksen tilanteen ja tarpeiden mukaisesti!

Kohderyhmä

Kohderyhmänä  painotetusti asiakasyrityksen johto, prosessien omistajat sekä laatuvastuuhenkilöt ja järjestelmävastaavat.

Koska laatujärjestelmä on korostetusti johtamisjärjestelmä on koulutus erittäin tarpeellinen  yritysjohdolle, operatiiviselle johdolle ja esimiehille sekä koko henkilöstölle.

Kurssin sisältö ja ohjelma

Oheisena!

Kouluttaja

Kouluttajana toimii liikkeenjohdon konsultti, pääarvioija DI Markku Kylmänen  

Koulutuspaikka- ja aika

Koulutuspaikka asiakkaan omissa tiloissa tai tapauskohtaisesti sovittavalla tavalla. Koulutuksen kesto määräytyy tapauskohtaisesti asiakkaan tavoitteiden ja käsittelylaajuuden mukaisesti – 1-2 päiväiseksi.
 

Pyydä yrityskohtainen tarjous!