Esimies ja johtamisjärjestelmät - avaimet molemminpuoliseen hyötyyn, kurssiohjelmamalli

Koulutus räätälöidään tapauskohtaisesti, mutta siihen kuuluu yleensä alla olevia asioita osanottajien/yritysten toiveiden ja painotusten mukaisesti, mm.:

- johtaminen

 • organisointi, roolit ja vastuut
 • tavoitteet ja mittarit
 • palaverimenettelyt

- henkilöstöasiat ja henkilöstön kehittäminen

 • osaamiskartoitus ja pätevyysvaatimukset
 • perehdyttäminen
 • kehityskeskustelut
 • koulutuksen toteutus ja vaikuttavuuden arviointi
 • henkilöstötyytyväisyys

- toiminnan ja prosessien johtaminen

 • prosessit ja prosessijohtaminen
 • tavoitteet ja mittarit
 • prosessien omistajuus ja kehittäminen
 • pääprosessit, tukiprosessit, muut toiminta

- toiminnan kehittäminen, palautemenettelyt ja jatkuva parantaminen

 • asiakaspalautteen käsittely
 • itse havaittujen ongelmien käsittely - palaverimenettelyt
 • ympäristö- ja työturvallisuuspalautteen ja -tapausten hallinta
  • vaaratilanteet ja läheltä-piti-tapaukset
 • sisäisten auditointien merkitys ja  hyödyntäminen
 • johdon katselmuksen merkitys ja hyödyntäminen

- järjestelmädokumentointi ja sen toimivuus

 • dokumentoinnin tarkoitus ja tavoitteet
 • järjestelmän kattavuus, sisältö ja käytettävyys
 • asiakirjojen  - toimintaa ohjaavien dokumenttien - hallinta
 • tallenteiden - toiminnan tulostietojen - hallinta ja hyödyntäminen

Koulutus räätälöidään em. asiakokonaisuuksien pohjalta  - yleensä koulutus on 2-päiväinen!